Вимоги до оформлення матеріалів для журналу "Сентенції"

 Технічні вимоги до тексту:

 • Обсяг 20–22 тис. знаків;

 • Мова українська, російська, англійська, французька;

 • Формат RTF;

 •  Шрифт Times New Roman;

 • Кегль 14;

 •  Інтервали між рядками 1,5;

Текст подається у вигляді файла на дискеті з обов’язковим роздрукованим примірником.

 Оформлення посилань:

 • в кінці статті повинен міститись нумерований список цитованої літератури;

 •  видання в списку мають бути розташовані за алфавітом;

 • бібліографічний опис видань здійснюється відповідно до вимог ВАК України;

 •  посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять:

 1. арабську цифру, яка вказує на номер позиції в списку літератури;

2. символ "с.";

3. номер відповідної сторінки цитованого видання. Наприклад: [4, с. 286].

 • за наявности докладної паґінації (особливо це стосується класичних творів) краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання;

Примітки подаються після основного тексту перед списком літератури;

При цитуванні автори повинні уникати подвійного перекладу. Наприклад, якщо автор статті, написаної мовою х, цитує у ній цією мовою уривок з твору, написаного мовою y, за виданням, що містить переклад цього твору мовою z, то, з точки зору Редколеґії, він коїть страшний гріх; у таких випадках, попри те, що статтю написано мовою х, цитату належить подавати мовою z (хоча спершу бажано пересвідчитися, що ориґінал справді є для автора статті "непідйомним", а відповідного перекладу мовою х не існує).

Статті не розглядатимуться Редколеґією, якщо до них не буде додано:

 1.  короткий опис їх наукової новизни;

 2.  коротку (до 3–4 речень) анотацію українською, російською та англійською мовами;

 3.   перекладу назви статті англійською та російською.

В інтересах авторів статтей подати про себе такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;

 • (певна річ, за наявності) науковий ступінь, учене звання; місце основної роботи, посада;

 • сфера наукових інтересів;

 • адреса, телефон, e-mail тощо.

Статті, які претендують на статус наукових, згідно з вимогами ВАК України, повинні обов’язково містити огляд літератури за темою і завершуватись висновками.