:: Склад кафедри

:: IN MEMORIAM...

 

Про кафедру

Кафедра філософії та гуманітарних наук розпочала своє існував у вересні 1978 року, тоді вона називалась кафедра філософії. Засновник кафедри, її перший завідувач - доктор філософських наук, професор Шановський В. К. (зав. кафедри з 1978 по 1983, і з 1988 по 1992 рр.).

З 1983 по 1988 рр. кафедру очолював доцент, кандидат філософських наук Слободянюк П. С., з 1992 по 2004 доцент, кандидат філософських наук Колос О. В., з 2004 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Хома О.І. За час існування кафедри її викладачами було захищено 15 кандидатських і три докторські дисертації (Шановський В. К., Ратніков В. С., Хома О. І.), надруковано 4 індивідуальні монографії (проф. Шановський В. К., Ратніков В. С., Хома О. І.), 3 збірники наукових статтей, керівниками авторських колективів яких були проф. Кедровський О. І., доц. Колос О. В., проф. Ратніков В. С. Професором О.Хомою було видано понад 10 академічних перекладів філософських творів французьких авторів.

Згідно з Наказом ректора № 35-0 від 1 лютого 1990 року на базі секції "Естетика-етика-атеїзм", яка існувала при кафедрі філософії з 1988 року було створено Кафедру історії та теорії культури, згодом вона отримала нову назву: кафедра культурології,соціології, психології та педагогіки. Кафедру заснувала і очолювала кандидат філософських наук, професор Т.Б.Буяльська. Вона є автором і організатором втілення в навчальну практику Проекту "Гуманізація технічної освіти у ВПІ (пошуки власних шляхів, методів, форм)" підтриманого ректором академіком АПН України Б.І.Мокіним та ректоратом ВПІ.

З травня 1993 року наказом ректора № 134-0 "Про реорганізацію КХЦ та створення ЦК і ВС" кафедра історії та теорії культури увійшла до складу Центру культурології та виховання студентів (ЦК і ВС), залишивши за собою організаційне та науково-методичне керівництво такими структурними підрозділами ЦК і ВС як: навчально-художні лабораторії; клуб ВПІ; зал періодики; лабораторія по створенню художнього інтер'єру приміщень інституту та паркової зони.

При кафедрі працювала і працює служба психологічної підтримки, де здійснюються консультування, проводяться різноманітні тренінги, працювє лекторій з актуальних проблем сучасної психології та психологічний клуб “Полілог”.

У вересні 2012 року відбулось об’єднання кафедри Культурології,соціології, психології та педагогіки з кафедрою філософії, наслідком чого постала кафедра філософії та гуманітарних наук на чолі з професором Хомою О.І.

Основні наукові напрямки кафедри - філософія науки і техніки, історія філософії Нового часу, філософія та історія культури, ґендерні дослідження, психолого-педагогічні проблеми вищої школи.

На кафедрі було здійснено дослідження за такими держбюджетними темами:

 • Методологічні проблеми інженерної діяльності / Кер. проф. Кедровський О. І.
 • Духовність і технічний прогрес: проблема гармонізації /1995-1996, керівник доц. Колос О. В.
 • Духовні засади технічної творчості / 1997-1998, керівник проф. Кедровський О.І.
 • Філософсько-антропологічні принципи як основа розбудови українського суспільного ідеалу / 1997-1998, керівник доц. Корнієнко З. О.
 • Постмодерністські тенденції в сучасній науці і культурі /1999–2001, керівник проф. Ратніков В. С.
 • Аналіз формування політичного ідеалу в практичній площині національного державного будівництва / 1999-2002, керівник проф. Кедровський О. І.
 • Проблема наукової раціональності в епістемологічному і соціокультурному контекстах / 2002–2004, керівник проф. Ратніков В.С.
 • Філософія прав людини, поняття ґендеру, проблема ґендерної справедливості / 2002-2004, керівник проф. Хома О.І.
 • Модерне мислення: універсалізм і стратегії порозуміння / 2004-2006, керівник проф. Хома О.І.

Серед вагомих наукових здобутків кафедри є індивідуальні наукові монографії:

 • Ратніков В. С. "Фізико-теоретичне моделювання: засади розвитку, раціональність", Київ, 1995.
 • Хома О. І. "Істина і очевидність. Симптоматологічне мислення в філософії Модерну", Вінниця: Універсум-Вінниця, 1998.

За період незалежності України співробітниками кафедри захищено чотири кандидатських дисертацій - Хома О. І., 1993 р.; Димерець Р.Й., 2006, Теклюк А.І., 2007, Макаров З.Ю., 2010, Гречановська О.В., 2013 і дві докторські дисертації - Ратніков В. С. (1998 р.), Хома О. І. (1999 р.)

2001 року наказом ректора ВНТУ при кафедрі створена наукова Лабораторія ґендерних досліджень у складі якої працюють проф. Хома О. І.- керівник, доцент Головашенко І. О. - зав. лабораторією, ст. викладач Чухрай Е. І., ст. викладач Теклюк А. І. Працівники кафедри також є засновниками громадської організації - Міжвузівський ґендерний, президент - доцент Головашенко І. О.

2006 року при кафедрі створено міжуніверситетський Центр історико-філософських досліджень "Renatus".

На базі видавництва ВНТУ “Універсум-Вінниця” кафедрою з 2000 року, у співробітництві з Українським філософським фондом та видавництвом “Критика” (Київ), видається науковий журнал Sententiae, присвячений модерній філософії і визнаний ВАК України фаховим виданням з філософії (засновник і головний редактор проф. Хома О. І.).http://sententiae.vntu.edu.ua/about

З осені 2005 року науковим партнером кафедри філософії ВНТУ є кафедра філософії національного університету “Львівська політехніка”; першим результатом співпраці двох колективів став науковий семінар “Картезіанська антропологія: чого не можна вимагати від людини” (Львів 2006 р.). Протягом 2004-2005 років кафедра організувала в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка низку термінологічних семінарів, присвячених проблемі інтерпретації і українського перекладу основних понять філософії Рене Декарта і Бенедикта Спінози. Учені кафедри у науковій діяльності співробітничають з Інститутом філософії АН України (відповідальний проф. Хома О. І.), з Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченко (відповідальний проф. Ратніков В. С.). У ґендерних дослідженнях кафедра співробітничає з дослідницькими центрами Києва, Харкова і Одеси (відповідальна доц. Головашенко І. О.).

Викладачами кафедри читаються курси філософії, релігієзнавства і логіки, історії української культури, психології та педагогіки, етики ділового спілкування, практичної культурології для студентів денної і заочної форми навчання, курс філософії для аспірантів і пошукувачів, спецкурси для магістрантів: „Філософські проблеми науки і техніки” (проф. Ратніков В. С.), „Соціально-філософська і педагогічна антропологія” (доц. Головашенко І. О.), „Філософія соціальної комунікації” (проф. Хома О. І.).

З 1998 року на кафедрі відкрито очну і заочну аспірантуру. Станом на 2013 рік захищено:
 • Димерець Р.Й. (канд. дис., достроково), тема “Поняття влади в філософії Спінози”, 2006 рік, науковий керівник професор О.І. Хома, спецрада при Інституті філософії ім. Г.Сковороди НАН України;
 • Теклюк А.І. (канд. дис), тема "Раціональність у науковому та позанауковому знанні: контекст комплементарності", 2007 рік, науковий керівник професор В.С. Ратніков, спецрада при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.
 • Макаров З.Ю. (канд.. дис.), тема "Стохастичність як інтердисциплінарна ідея в сучасній науці (філософсько-методологічний аналіз) ", 2010, науковий керівник професор В.С. Ратніков, спецрада при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича.

 

Контактувати:

тел.: (+38) 0432 598-498

e-mail:   kmd@inaeksu.vntu.edu.ua

 

Кафедра філософії та гуманітарних наук ВНТУ, 2013