Критерії оцінок з релігієзнавства при здачі студентами заліків

Оцінку "Відмінно" (10-12 балів) заслуговує студент, який виявив при відповіді на питання заліку чи модуля курсу всебічне, систематичне і глибоке знання навчально-програмного матеріалу, знає основні положення та ідеї рекомендованої літератури, вільно відповідає на додаткові питання викладача, вміє творчо використовувати здобуте знання з релігієзнавства для аналізу природної та суспільної дійсності, сучасного стану економічного, політичного та духовного життя нашої країни, вміє зв'язувати його з проблемами своєї майбутньої спеціальності.
Градація виставленої оцінки від 10 до 12 балів залежить від ступеню переконливості, логічності викладення навчального матеріалу.

Оцінку "Добре" (7-9 балів) заслуговує студент, який виявив при відповіді повне знання програмного матеріалу, знає основні ідеї і положення рекомендованої літератури, обгрунтовано відповідає на додаткові питання, може творчо використовувати знання з релігієзнавства для аналізу соціальності дійсності, але не виявляє достатньої на оцінку "Відмінно" глибини та всебічності знань.
Градація виставленої оцінки від 7 до 9 балів залежить від об'єму логічної обгрунтованості викладення знань.

Оцінку "Задовільно" (4-6 балів) заслуговує студент, який знає основний зміст навчально-програмного матеріалу в об'ємі необхідному для подальшого навчання, але не може творчо використовувати здобуті знання з релігієзнавства, зв'язати теоретичний матеріал з проблемами житття людини і суспільства, непевно відповідає на додаткові питання.
Градація виставленої оцінки від 4 до 6 балів залежить від об'єму викладеного навчально-програмного матеріалу та вміння логічно і послідовно його викладати.

Оцінку "Незадовільно" (2-3 бали) ставиться студенту, який має прогалини в знанні основного навчально-програмного матеріалу, не впевнено відповідає на додаткові питання, не вміє зв'язати знання з релігієзнавства з проблемами буття людини і суспільства, об'єм знань якого не може бути базою для подальшого вивчення учбового матеріалу з релігієзнавства та інших дисциплін.