Перелік екзаменаційних питань з курсу "Філософія"

1. Поняття світогляду та його історичні типи.
2. Поняття філософії, її предмет та проблематика.
3. Специфіка філософського знання. Співвідношення філософії з наукою, релігією і мистецтвом.
4. Філософія як світоглядне знання.
5. Основні функції філософії: світоглядна і методологічна.
6. Основні етапи в історії філософії: антична філософія.
7. Філософія стародавньої Індії та Киїаю. .
8. Філософія середньовіччя.
9. Філософія нового часу.
10. Німецька класична філософія
11. Марксистська філософія.
12. Сцієнтичний та антропологічний напрямки у філософії XIX-ХХ ст.
13. Становлення та розвиток філософії на Україні. Філософія Г.Сковороди.
14. Проблема людини у філософії. Розмаїття визначень.
15. Людина у філософії античності.
16. Людина у філософії середньовіччя і нового часу.
17. Людина у філософії ХХст.
18. Людина у філософії фрейдизму і неофрейдизму.
19. Природне і духовне в людині.
20. Філософські та наукові теорії походження людини.
21. Людина в окультно-містичній філософії.
22. Духовні виміри людського буття.
23. Категорії дух і духовність. .
24. Свідомість: походження та сутність у різних філософських та паукотіх теоріях. .
25. Самосвідомість: сутність, структура та функції.
26. Несвідоме в структурі духовного світу людини, його природа та функції у вченнях З. Фрейда та К. Юнг а.
27. Пізнавальне відношення людини до світу. Основні напрямки в теорії пізнання; оптимістично-пізнавальний та агностичний.
28. Матеріалістичне тлумачення пізнання і вчення про істину
29. Проблема критерію істини у філософії.
30. Діалектика абсолютної та відносної істини у пізнанні.
31. Істина та заблудження. Причини заблуджень.
32. Форми і методи наукового пізнання.
33. Поняття діалектики та її історичні форми. Мислення як діалектичний процес.
34. Принципи діалектичного мислення: загального зв'язку і взаємодії.
35. Принципи діалектичного мислення: принцип об'єктивності.
36. Принципи діалектичного мислення: принцип протиріччя.
37. Принципи діалектичного мислення: принцип розвитку.
38. Принципи діалектичного мислення: принцип системності.
39. Категорії діалектики як принципи пізнання і осягнення дійсності.
40. Категорії діалектики: одиничне та загальне.
41. Категорії діалектики: сутність та явище.
42. Категорії діалектики: зміст та форма.
43. Категорії діалектики: необхідність та випадковість.
44. Категорії діалектики: можливість та дійсність.
45. Категорії діалектики: причина і наслідок.
46. Проблема буття світу. Поняття буття у філософії.
47. Філософське розуміння світу. Багатовимірність людського світу.
48. Проблема субстанції світу та її вирішення в історії філософії.
49. Філософська категорія матерії. Соціальна матерія.
50. Співвідношення матеріального і духовного у бутті людини і світу.
51. Рух, простір і час як форми існування світу і людини.
52. Поняття руху, ієрархія форм руху.
53. Основні характеристики фізичного, біологічного простору і часу.
54. Особливості соціального простору і часу.
55. Матеріалістична і ідеалістична картини світу.
56. Суспільство як світ людини. Визначення поняття суспільства. Основні системоутворюючі фактори суспільства.
57. Поняття тоталітарного і громадянського суспільства.
58. Концепції соціальної структури суспільства: теорії середнього класу, соціальної стратифікації та соціальної мобільності.
59. Марксистська теорія соціальної структури суспільства.
60. Держава: сутність, функції, форми правління, форми устрою, політичні режими.
61. Суспільне виробництво, його сутність, структура та роль_у_житті суспільства.
62. Людинотворча функція матеріально виробництва. Сутність та структура виробничих сил.
63. Поняття способу виробництва.
64. Виробничі відносини та їх форми.
65. Поняття праці та основні її спонуки: матеріальні, моральні, творчі.
66. Поняття духовного життя суспільства.
67. Поняття Духу. Ментальність і менталітет. Національні ознаки ментальності і менталітету.
68. Структура і функції суспільної свідомості.
69. Ідеологія і суспільна психологія. Рівні суспільної свідомості.
70. Форми суспільної свідомості: політична і правова.
71. Форми суспільної свідомості: моральна і естетитична.
72. Форми суспільної свідомості: філософія і релігія.
73. Людина і природа. Філософсько-світоглядний зміст проблеми відношення людини до природи.
74. Історичний розвиток уявлень про природу і місце в ній людини.
75. Історичні форми ставлення людини до природи.
76. Сутність екологічної кризи. Соціальні та технологічні причини її виникнення та загострення. Проблеми екологічної безпеки України.
77. Основні сучасні ідеї подолання екологічної кризи. Діяльність Римського клубу.
78. Проблема свободи у філософії: теоретично-світоглядний і практичний аспект.
79. Розуміння свободи в історії суспільної думки: в індійській філософії, в християнстві, у вченнях Гегеля, марксизму, екзистенціалізму.
80. Суб'єкт свободи і умови свободи. Свобода і відповідальність.
81. Види свобод: економічна, політичні свободи, духовна свобода.
82. Поняття позитивної і негативної свободи. Феномен відмови від свободи.
83. Поняття культури. Культура і природа. Культура як форма розвитку людини.
84. Загальнолюдське та національне в культурі.
85. Функції культури та критерії культурного прогресу.
86. Особливості стану та розвитку культури в сучасній Україні. Співвідношення понять: "Культура" і "Цивілізація".