:: Редакційна колегія

:: Архів

:: Проспекти видань

:: Алфавітний каталог

Каталоги:

 

:: Алфавітний каталог матеріалів

 

:: Каталоги за рубриками

 

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

А

Аляєв Геннадий (Полтава) Б. Паскаль и С. Франк: диалог через столетия.

Аляєв Геннадий (Полтава) Ієрархічний персоналізм М. О. Лосського: європейські інтенції російської філософії

Аляєв Геннадий (Полтава) Критика идеи общественного договора Джорджем Беркли и Давидом Юмом

Амельченко Н. (Київ) Постмодерн и кризис рациональной легитимации власти

Б

Багинский В. (Киев) О несказбнном в Мыслях Паскаля

Бадентер Елізабет (Франція) Кондорсе, Прюдом, Ґйомар... Слова чоловіків (1790–1793). Вступ

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Нововременные представления о материи: современные реминисценции

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Объединение фундаментальных взаимодействий: сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного (в свете новой космологической концепции)

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Происхождение человечества (в свете новой космологической концепции)

Баранов Владимир (Одесса) Гносеологические основания алгебры Декарта

Баумейстер Андрій (Київ) Ідея модерну і традиція Заходу

Баумейстер Андрей (Киев) Мыслящая душа и всемогущество Божье

Баумейстер Андрей (Киев) Трансцендентальный схематизм и схема интеллигибельного мира. Кант и Платон

Баумейстер Андрей (Киев) Трансцендентальный схематизм и схема интеллигибельного мира. Кант и Платон (часть II)

Бичко Ігор (Київ) Раціоцентрична і кордоцентрична контроверзи новоєвропейського гуманізму: «логіка серця» Б. Паскаля

Богдановський І. (Київ) Філософія свідомості: минуле і сучасність

Борисова Тетяна, Капітон Володимир (Дніпропетровськ) Луцій Анней Сенека і Блез Паскаль про надію: спроба порівняння

В

Вишке Мирко(Берлин) О вреде науки для жизни. Наука и образование как ключевые философские проблемы в работах Фридриха Ницше и Карла Ясперса

Воин А. (Киев) Рационализм: от Декарта до наших дней

Г

Гайу К. (Румунія) Нова свобода

Гаррінгтон Джеймс Держава Океанія (Вступний розділ, частина I)

Головашенко Ірина (Вінниця) Аналітичний огляд «Двох трактатів про врядування» Джона Лока

Головашенко Ірина (Вінниця) Переміщення від духу до культури: поетика загального місця

Головашенко Ирина (Винница) Аналитический обзор Опыта о веротерпимости Джона Локка

Голуб Ірина (Київ) Декартове cogito як основа феноменологічного розуміння свідомости

Гомілко Ольга (Київ) Беконівське очищення досвіду в модерній програмі десоматизації буття

Гомілко Ольга (Київ) Епістолярний спадок Декарта: діагноз – «зрада» раціоналізму

Гомілко Ольга (Київ) Контрдесоматизація у Ніцше, або нігілізм як віталізм

Гомілко Ольга (Київ) Паралелізм душі та тіла у Спінози: об’єктивація чи індивідуалізація?

Гомілко Ольга (Київ) Пристрасті за Паскалем

Горак Ганна(Київ) Б. Паскаль і філософсько-антропологічне світобачення

Горський Вілен (Київ) Феномен Б. Паскаля в європейському контексті: погляд з берега історико-філософського українознавства

Гуджен Ольга(Киев) Герменевтический антиномизм Блеза Паскаля

Гуджен Ольга(Киев) Понятие традиции в философии Б. Паскаля

Ґ

Ґуж Олімпія де Про права жінки

Д

Даниляк Ростислав (Львів) Деякі особливості комунікації в коґнітивному процесі

Даренский Виталий (Киев) Кант и «философия диалога»: парадоксы преемственности

Димерець Ростислав (Київ) Концепція могутности (potentia) у метафізиці Бенедикта СПІНОЗИ

Димерець Ростислав (Київ) Концепція природної могутности (potentia) Бенедикта Спінози і трансформація поняття природи в натурфілософії XVI–XVII століть

Димерець Ростислав (Київ) Примітки й коментарі до твору Джеймса Гаррінгтона «Держава Океанія» (Вступний розділ, частина І)

Дымерец Ростислав (Киев) К вопросу о концепции власти в политической философии Т. Гоббса

Дымерец Ростислав (Киев) К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы

Дымерец Ростислав (Киев) Проблема идентичности власти в политической и эпистемологической мысли Д. Локка

Дыс Нина (Одесса) Проблема образования понятия и критика классической теории абстракции в философии Эрнста Кассирера

Діденко Лариса (Київ) Етичні погляди Георгія Кониського: Про вчинки і пристрасті

Діденко Лариса (Київ) Леґітимність використання терміна «Нова доба» в історико-філософських дослідженнях

З

Заиченко Георгий (Днепропетровск) Забота о «мыслящем тростнике». Перекличка эпох: Б. Паскаль и М. Хайдеггер

Заінчковський М. (Київ) Ґенеза прав людини: доба Ренесансу  і Реформації

Золкина Светлана (Днепропетровск) Тема человека у Паскаля и ее развитие в экзистенциальной философии

І

Ільїн В. (Київ) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття (контамінаційний аналіз)

Історія філософії та сучасність. Інтерв’ю з професором І. В. Бичко

Й

Йосипенко Сергій (Київ) До питання про український модерн: концепт раннього просвітництва

Йосипенко Сергій (Київ) До питання про український модерн: проблеми історико-філософської перспективи

Йосипенко Сергій (Київ) До питання про український модерн: філософія та релігія

К

Кашлявик Кира (Нижний Новгород, Россия) Текстологическая традиция «Мыслей» Паскаля

Кирієнко С. (Київ) Про погляд Рорті на картезіанську проблему

Кирієнко С. (Київ) Проблемний роздум щодо усвідомлення природи скепсису: Секст Емпірик і Кант

Клічук Аліна (Київ) Релігійно-філософські погляди на буття людини (за мотивами творчості Б. Паскаля та Е. Жильсона)

Колос Олександр (Вінниця) Полемічні нотатки щодо проблеми  сутності людського життя

Кондорсе Листи городянина з Нью-Гейвена до громадянина з Вірджинії про непотрібність розподілу законодавчої влади на декілька палат. (Лист 2)

Кузнецов Всеволод (Винница) Маркиз де Сад: онтология садизма

Кузнецов Всеволод (Винница) Маркиз де Сад: онтология садизма (Статья вторая. Сад гностический)

Кузнецов Всеволод (Винница) Под игом женщины: просвещенческая диалектика власти Природы и власти над Природой

Кузнецов Всеволод (Винница) Просвещение у пределов: метаморфозы Мужественности и Женственности

Кузнецов Всеволод, Нерушева Любовь (Винница) Сознание, воля к власти и отчуждение в философии Ницше

Кузнецов Всеволод, Нерушева Любовь (Винница) Философия в будуаре: просвещенческое любомудрие и эротика

Куцепал Світлана  (Полтава) Місце людини вакантне (антропологічні етюди сучасної французької філософії)

Куцепал Світлана   (Полтава) Місце людини вакантне (антропологічні етюди сучасної французької філософії)

Куцепал Светлана (Полтава) Паскаль: «UNE TRACE/LA TRACE» в концепции человека постмодерной французской философии

Кушаков Юрий (Киев) Wozu Ludwig Feuerbach? (К двухсотлетию со дня рождения)

Кушаков Юрий (Киев) Этический трансцендентально-спекулятивный идеализм И. Г. Фихте

Кушаков Юрій (Київ) Система «критичного ідеалізму» Іммануїла Канта

Кушаков Юрій (Київ) Система «критичного ідеалізму»  Іммануїла Канта (Продовження)

Кюро де ла Шамбр Марен Мистецтво пізнавати людей (Книга І. Ідея природної досконалості людини)

Л

Лабутина Наталия (Одесса) Социально-философские парадигмы нового времени: возможность системной интерпретации

Лазері Крістіан (Франція) Паскаль і природний закон

Левченко В. (Одесса) Классическая рациональность  и барочный стиль мышления

Лосицкая А. (Одесса) Западноевропейские учения о разуме в философских курсах Киево-Могилянской Академии в ХVІІ – ХVІІІ веках

Ляшенко Ірина (Київ) Шляєрмахер в інтерпретації Дильтея

Льовкіна О. (Київ) Відчуження і криза традиційних європейських цінностей: Порівняльна характеристика аксіологій М. Вебера та Т. Гоббса

М

Макаров Зорислав (Винница) Категория случайности в философии  Г. В. Лейбница

Малахов Віктор (Київ) Світло у темряві (до онтології розуму в філософії Паскаля)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини (Книга II, частина II,  розділ I)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини (Книга III, частина II, розділ I, VI, VII)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини. Роз’яснення (Передмова. Попередження. Роз’яснення II-V, VII)

Манюк Олесь (Днепропетровск) Модерн: вопрос о субстанции

Мартиновский Ю. (Франция) Я, мыслящее себя

Медведовська Наталя (Київ) Рецепція абстрактної лексики середньовічних німецьких  містиків і схоластів в текстах Мартіна Лютера

Метельова Тетяна (Київ) Кантівські візії крізь призму сучасної філософії: проблема людиномірности буття

Метельова Тетяна (Київ) Криза раціональности як симптом кризи системности

Мінаков Михайло Київ) Смисл і референція: імплікації теорії досвіду в аналітичній філософії мови

Н

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Алєксандр Пушкін vs Пьотр Чаадаєв: Два підходи до російської історії

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. «Любомудріє» замість філософії

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Микола Карамзін

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Між традиціоналізмом та просвітництвом (М. Щербатов та О. Радіщев)

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Філософія історії Олександра Пушкіна у контексті історіософських дискусій 20-30-х років ХІХ століття

Немчинов Игорь (Киев) Попытка выведения «новой породы» людей в России XVIII века и российская самоидентификация

 

О

Окороков Виктор (Днепропетровск) К онтологии «пылающих пространств» Блеза Паскаля (разум, вера и экзистенция)

Окороков Виктор (Днепропетровск) Очевидность как фундаментальная проблема «чистых наук» (Декарт и Гуссерль  у истоков сознания)

Олімпія де Ґуж Про права жінки

Ополев В. (Одесса) Категория «начало» в философии и мышлении Гегеля

П

Павлов В. (Київ) «Новий історизм» як постмодерністський дискурс сучасності

Павлова Олена (Київ) Особливості гри уяви в епоху постмодерну

Панич Олексій (Донецьк) Аналітична філософія Д.Е. Мура: неомодерн як реставрація філософських настанов модерну

Пантелеева Ирина (Донецк) Хайдеггеровская интерпретация философии Рене Декарта

Патлайчук Оксана (Миколаїв) Концепція відродженого природного права як продовження традицій Нового часу в українській філософії

Петрушенко Віктор (Львів) Епістемологічні парадигми у філософії Нового часу та їх історичні трансформації

Петрушенко Віктор (Львів) Особливості сучасної коґнітивної ситуації

Петрушенко Віктор (Львів) Структура і сенс іносказання в Думках Блеза Паскаля: когнітивний контекст

Прокопов Денис (Київ) «Філософський MIS-діялог» як предмет історико-філософського дослідження (Декарт і Ґасенді)

Прокопов Денис (Київ) Проблема походження хиби та її статус в «Метафізичних розмислах» Декарта

Прокопов Денис (Київ) Проблеми леґітимації історико-філософського дискурсу. Історія філософії в інтерпретації Мальбранша

Прокопов Денис (Київ) «Простір розуму» і конституювання достовірности в філософії Рене Декарта

Пролеев Сергей (Киев) Обоснование исходной достоверности в новоевропейской метафизике

Пролеев Сергей (Киев) Подчинение и власть разума: парафраз Паскаля 

Пролеєв Сергій (Київ) Модерна думка і сучасне призначення скепсису

Пролеєв Сергій, Шамрай Вікторія (Київ) Генеза модерної ідеї суверенітету

Пролєєв Сергій, Шамрай Вікторія (Київ) Витоки ідеї суспільного договору і модерний конструктивізм

Пронякин Владимир (Днепропетровск) Трансцендентально-антропологічні  підвалини креативного мислення в метафізиці І. Канта

Пронякин Владимир (Днепропетровск) Философия Б. Паскаля и современная христианская теология  

Пулен де Ла Бар Франсуа Про рівність статей (Частина І)

Р

Ратников Владимир (Винница) Модернизм и неклассическая физика: сопоствление стилей мышления и способов репрезентации реальности 

Ревель Жан-Франсуа Демократія: новий приплив (Частина ІІІ, Розділ 12) .

С

Савельев Юрий (Луганск) Концепция мультикультурализма в контексте теории глобальной гомогенизации

Савельева Марина (Киев) Магический способ  извлечения достоверного знания в опыте Паскаля 

Саньоль Марк (Франція)  Бен’ямін і Гольдман як читачі Паскаля. Теорія смутку В. Бен’яміна і теорія трагічного бачення Л. Гольдмана

Секундант Cергей (Одесса) Philosophia protonoetica Иоахима ЮНГА. К проблеме становления методологических принципов философии модерна

Секундант Сергей (Одесса) Логика и метафизика у Лейбница

Секундант Сергей (Одесса) Трактат Джакомо Забареллы «De natura logicae». К проблеме формирования методологических принципов философии модерна

Симчич Микола (Київ) Специфіка  навчального процесу та викладання філософії в Києво-Могилянській академії

Сирінський Р. (Київ) Етнічна самоідентифікація: модерна спадщина серед постмодерних реалій

Скопин Денис (Нижний Новгород, Россия) Что такое «онтологическое различие» в философии Жиля Делеза?

Слободянюк Олена (Вінниця) Природність і рівність: специфіка новочасного натуралізму в царині політичної філософії

Слободянюк Елена (Винница) Абстрактное право и реальная дейст- вительность: социальная критика от Ф. Пулена де ла Бар до Шарля Фурье

Слободянюк Елена (Винница) Аналитический обзор Теории четырех движений и всеобщих судеб Шарля Фурье

Солодка Олена (Київ) «Теорія модерну» як «кризова» програма філософії

Солодка Олена (Київ) Філософія дискурсу: риторичні прийоми і трансцендентний досвід

Солодкая Елена (Киев) Глобальный мир versus виртуальный город

Солодкая Елена (Киев) Историко-философский дискурс в перспективе постмодерна

Спасенко Наталя (Київ) Гобсова теорія досвіду: тіло людини  і тіло держави на тлі речової онтології

Спасенко Наталя (Київ) Засновки історико-філософської реконструкції політичної філософії Томаса Гобса

Спасенко Наталья (Киев) Метаморфозы индивидуализма в политической философии Модерна

Т

Табачковський Віталій (Київ) Б. Паскаль: дилема есенційного та екзистенційного в антропологічній рефлексії

Таранов Сергій (Київ) Паскаль Шестова

Теклюк Анатолий (Винница) Аналитический обзор Естественной политики... Поля Анри Гольбаха

Тур Микола (Київ) Граничне обґрунтування у трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання (Стаття перша)

Тур Микола (Київ) Граничне обґрунтування у трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання (Стаття друга)

У

Узбек К. (Донецк) Античные истоки взаимосвязи философии и математики Нового времени

Ф

Филина Ирина (Полтава) «Золото кантовской философии» (Шеллинг о Канте и его системе философского знания)

Филина Ирина (Полтава) Шеллинг — классик, постмодернист и современник

Х

Харькова Руслана (Миколаїв) Гоббс: моральний натуралізм і вчення  про права людини

Харькова Руслана (Миколаїв) Мораль в локківській концепції фундаментальних прав людини

Харькова Руслана(Миколаїв) Природність vs мораль: версія Руссо

Хома Олег (Вінниця) Біографія і творчість Франсуа Пулена де ла Бар в інтерпретації Мадлен Альковер

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Жана-Франсуа Ревеля "Демократія новий приплив" (Частина III, Розділ XII)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Кондорсе “Листи городянина з Нью-Гейвена до громадянина Вірджинії про непотрібність розподілу законодавчої влади на декілька палат (Лист 2)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Марена Кюро де ла Шамбр “Мистецтво пізнавати людей” (Книга І. Ідея природної досконалості людини)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини” (Книга II, частина II, розділ I)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини” (книга III, частина II)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини”(Передмова. Попередження. Роз’яснення II-V, VII)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Олімпії де Ґуж “Про права жінки”

Хома Олег (Вінниця) Модерна спадщина сучасної толерантності

Хома Олег (Вінниця) Обґрунтування нового французького перекладу Декартових «Meditationes...»:  українські паралелі

Хома Олег (Вінниця) Проблема статі в західній філософії ХІХ століття

Хома Олег (Вінниця) Проблема статі в західноєвропейській філософії XIX століття (частина друга)

Хома Олег (Вінниця) Тексти Паскаля: тип нарративної інстанції, статус істини, тема нюансу

Хома Олег (Вінниця) Франсуа Пулен де ла Бар і філософія Нового часу

Хома Олег (Винница) О магии и геометрии

Ч

Черенков Михаил (Донецк) Паскаль на «Весах Иова». Апология адогматики

Чернышов Виктор (Полтава) Logica fidei: Два примера влияния августиновской традиции

Чуйко В. (Київ) Суб’єктивнiсть, самосвiдомiсть i наукова проблема

Чухрай Ельвіра (Вінниця) Аналітичний огляд моральних засад критики нерівності статей в трактаті Франсуа Пулена де ла Бар «Про рівність статей»

Чухрай Эльвира (Винница) Ницше: ценностное переосмысление этической нововременной традиции

Ш

Шамрай Вікторія (Київ) Історичні витоки модерної соціальності

Шамрай Вікторія (Київ) Концепт модерну: «завжди-модерність» европейської традиції чи витвір Нового часу?

Шамрай Вікторія (Київ) Модерна ідея прав людини: від Гроція до Канта

Шамрай Виктория (Киев) Негативный образ социальноти у Паскаля

Шевцов Сергей (Днепропетровск) Трансцендентальная антропология и поэзия (метафизические параллели)

Щ

Щербак Світлана (Київ) Позитивізм та інтерпретативізм у світлі подвійного характеру соціяльної реальности

Щербак Світлана (Київ) Тема інтерсуб’єктивності у горизонті картезіанських медитацій

Ю

Юдин Александр (Киев) В защиту Поппера, или Критика «по-марксистски»

Юдин Александр (Киев) Карл Поппер и его книга «Открытое общество  и его враги: от Сократа к Марксу» – философская традиция открытого общества

Юдин Александр (Киев) Поэтика перформатива в Мыслях Паскаля