:: Редакційна колегія

:: Архів

:: Проспекти видань

:: Алфавітний каталог

Каталоги:

 

:: Алфавітний каталог матеріалів

 

:: Каталоги за рубриками

 

DIXI ET SALVAVI...

MODERN/POSTMODERN

PASCALIANA

ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДИСКУСІЇ

ДОКТРИНИ

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

КАТЕДРА

КОСМОЛОГІЯ

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЛЮРАЛІЗМ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ФІЛОСОФІЇ МОДЕРНУ: ФЕНОМЕН ПАСКАЛЯ»

ПАНОРАМА

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ МОДЕРНУ

РЕФЕРАТИВНІ ОГЛЯДИ

РЕФЛЕКСІЇ

РЕЦЕНЗІЇ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ МОДЕРНУ

СТРАТЕГІЇ МОДЕРНОГО МИСЛЕННЯ

СХІД ЄВРОПИ

ФІЛОСОФІЯ І ЛІТЕРАТУРА

ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ФІЛОСОФІЯ – ЕСЕНЦІАЛІСТСЬКЕ МИСЛЕННЯ – КОСМОЛОГІЯ

DIXI ET SALVAVI...

Історія філософії та сучасність. Інтерв’ю з професором І. В. Бичко

 

MODERN/POSTMODERN

Амельченко Наталия (Київ) Постмодерн и кризис рациональной легитимации власти

Баумейстер Андрій (Київ) Ідея модерну і традиція Заходу (Стаття І)

Баумейстер Андрій (Київ) Ідея модерну і традиція Заходу (Стаття ІІ)

Кирієнко Сергій (Київ) Про погляд Рорті на картезіанську проблему

Куцепал Світлана (Полтава) Місце людини вакантне (антропологічні етюди сучасної  французької філософії)

Манюк Олесь (Днепропетровск) Модерн: вопрос о субстанции

Павлов В. (Київ) «Новий історизм» як постмодерністський дискурс сучасності

Павлова Олена (Київ) Особливості гри уяви в епоху постмодерну

Панич Олексій (Донецьк) Аналітична філософія Д.Е. Мура: неомодерн як реставрація філософських настанов модерну

Ратников Владимир (Винница) Модернизм и неклассическая физика: сопоставление стилей мышления и способов репрезентации реальности

Сирінський Роман (Київ) Етнічна самоідентифікація: модерна спадщина серед постмодерних реалій

Солодка Олена (Київ) «Теорія модерну» як «кризова» програма філософії

Солодка Олена (Київ) Філософія дискурсу: риторичні прийоми і трансцендентний досвід

Солодкая Елена (Киев) Историко-философский дискурс в перспективе постмодерна

Филина Ирина (Полтава) Шеллинг — классик, постмодернист и современник

 

PASCALIANA

Борисова Тетяна, Капітон Володимир (Дніпропетровськ) Луцій Анней Сенека і Блез Паскаль про надію: спроба порівняння

Гуджен Ольга (Киев) Герменевтический антиномизм Блеза Паскаля

Ільїн Володимир (Київ) Трансцендентні пошуки морального сенсу людського буття (контамінаційний аналіз)

Кашлявик Кира (Нижний Новгород, Россия) Текстологическая традиция «Мыслей» Паскаля

Петрушенко Віктор (Львів) Структура і сенс іносказання в Думках Блеза Паскаля: когнітивний контекст

Таранов Сергій (Київ) Паскаль Шестова

Черенков Михаил (Донецк) Паскаль на «Весах Иова». Апология адогматики

Чернышов Виктор (Полтава) Logica fidei: Два примера влияния августиновской традиции

 

ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бадентер Елізабет (Франція) Кондорсе, Прюдом, Ґйомар... Слова чоловіків (1790–1793). Вступ

Кузнецов Всеволод (Винница) Под игом женщины: просвещенческая диалектика власти Природы и власти над Природой

Слободянюк Елена (Винница) Абстрактное право и реальная действительность: социальная критика от Ф. Пулена де ла Бар до Шарля Фур’є

 

ДИСКУСІЇ

Хома Олег (Винница) О магии и геометрии

 

ДОКТРИНИ

Баранов Владимир (Одесса) Гносеологические основания алгебры Декарта

Баумейстер Андрей (Киев) Трансцендентальный схематизм и схема интеллигибельного мира. Кант и Платон

Баумейстер Андрей (Киев) Трансцендентальный схематизм и схема интеллигибельного мира. Кант и Платон (часть II)

Гайу Клаудіу (Румунія) Нова свобода

Гомілко Ольга (Київ) Беконівське очищення досвіду в модерній програмі десоматизації буття

Гомілко Ольга (Київ) Епістолярний спадок Декарта: діагноз – «зрада» раціоналізму

Гомілко Ольга (Київ) Паралелізм душі та тіла у Спінози: об’єктивація чи індивідуалізація?

Димерець Ростислав (Київ) Концепція могутности (potentia) у метафізиці Бенедикта Спінози

Димерець Ростислав (Київ) Концепція природної могутности (potentia) Бенедикта Спінози і трансформація поняття природи в натурфілософії XVI–XVII століть

Дымерец Ростислав (Киев) К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы

Кузнецов Всеволод (Винница) Маркиз де Сад: онтология садизма

Кузнецов Всеволод (Винница) Маркиз де Сад: онтология садизма (Статья вторая. Сад гностический)

Кузнецов Всеволод, Нерушева Любовь (Винница) Философия в будуаре: просвещенческое любомудрие и эротика

Кузнецов Всеволод, Нерушева Любовь (Винница) Сознание, воля к власти и отчуждение в философии Ницше

Кушаков Юрий (Киев) Wozu Ludwig Feuerbach? (К двухсотлетию со дня рождения)

Льовкіна Олена (Київ) Відчуження і криза традиційних європейських цінностей: Порівняльна характеристика аксіологій М. Вебера та Т. Гоббса

Ляшенко Ірина (Київ) Шляєрмахер в інтерпретації Дильтея

Макаров Зорислав (Винница) Категория случайности в философии  Г. В. Лейбница

Ополев В. (Одесса) Категория «начало» в философии и мышлении Гегеля

Прокопов Денис (Київ) «Філософський MIS-діялог» як предмет історико-філософського дослідження (Декарт і Ґасенді)

Прокопов Денис (Київ) Проблема походження хиби та її статус в «Метафізичних розмислах» Декарта

Прокопов Денис (Київ) Проблеми леґітимації історико-філософського дискурсу. Історія філософії в інтерпретації Мальбранша

Секундант Сергей (Одесса) Логика и метафизика у Лейбница (Статья І)

Секундант Cергей (Одесса) Логика и метафизика у Лейбница (Статья ІІ)

Секундант Сергей (Одесса) Philosophia protonoetica Иоахима ЮНГА. К проблеме становления методологических принципов философии модерна

Спасенко Наталя (Київ) Засновки історико-філософської реконструкції політичної філософії Томаса Гобса

Узбек Константин (Донецк) Античные истоки взаимосвязи философии и математики Нового времени

Филина Ирина (Полтава) «Золото кантовской философии» (Шеллинг о Канте и его системе философского знания)

Чухрай Эльвира (Винница) Ницше: ценностное переосмысление этической нововременной традиции

 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Головашенко Ирина (Винница) Аналитический обзор Опыта о веротерпимости Джона Локка

Теклюк Анатолий (Винница) Аналитический обзор Естественной политики... Поля Анри Гольбаха

Слободянюк Елена (Винница) Аналитический обзор Теории четырех движений и всеобщих судеб Шарля Фурье

Хома Олег (Вінниця) Таблиці узгодження основних систем нумерації фрагментів Думок Паскаля (Таблиця 1-3)

Чухрай Ельвіра (Вінниця) Аналітичний огляд моральних засад критики нерівності статей в трактаті Франсуа Пулена де ла Бар «Про рівність статей»

 

КАТЕДРА

Кушаков Юрій (Київ) Система «критичного ідеалізму» Іммануїла Канта (Частина І)

Кушаков Юрій (Київ) Система «критичного ідеалізму»  Іммануїла Канта (Частина ІІ)

Кушаков Юрий (Киев) Этический трансцендентально-спекулятивный идеализм И. Г. Фихте

 

КОСМОЛОГІЯ

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Объединение фундаментальных взаимодействий: сильного, слабого, электромагнитного и гравитационного (в свете новой космологической концепции)

 

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Воин Александр (Киев) Рационализм: от Декарта до наших дней

 

МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЛЮРАЛІЗМ РАЦІОНАЛЬНОСТІ В ФІЛОСОФІЇ МОДЕРНУ: ФЕНОМЕН ПАСКАЛЯ»

ПАСКАЛЬ І РАЦІОНАЛІЗМ ДОБИ МОДЕРНУ

Бичко Ігор (Київ) Раціоцентрична і кордоцентрична контроверзи новоєвропейського гуманізму: «логіка серця» Б. Паскаля

Куцепал Светлана (Полтава) Паскаль: «UNE TRACE/LA TRACE» в концепции человека постмодерной французской философии

Малахов Віктор (Київ) Світло у темряві (до онтології розуму в філософії Паскаля)

Пролеев Cергей (Киев) Подчинение и власть разума: парафраз Паскаля

Савельева Марина (Киев) Магический способ  извлечения достоверного знания в опыте Паскаля

Хома Олег (Вінниця) Тексти Паскаля: тип нарративної інстанції, статус істини, тема нюансу

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНА ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМАТИКА В ТЕКСТАХ ПАСКАЛЯ

Гомілко Ольга (Київ) Пристрасті за Паскалем

Горак Ганна (Київ) Б. Паскаль і філософсько-антропологічне світобачення

Заиченко Георгий (Днепропетровск) Забота о «мыслящем тростнике». Перекличка эпох: Б. Паскаль и М. Хайдеггер

Золкина Светлана (Днепропетровск) Тема человека у Паскаля и ее развитие в экзистенциальной философии

Окороков Виктор (Днепропетровск) К онтологии «пылающих пространств» Блеза Паскаля (разум, вера и экзистенция)

Саньоль Марк (Франція)  Бен’ямін і Гольдман як читачі Паскаля. Теорія смутку В. Бен’яміна і теорія трагічного бачення Л. Гольдмана

Табачковський Віталій (Київ) Б. Паскаль: дилема есенційного та екзистенційного в антропологічній рефлексії

ПАСКАЛЬ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ XVII СТОЛІТТЯ

Лазері Крістіан (Франція) Паскаль і природний закон

Шамрай Виктория (Киев) Негативный образ социальности у Паскаля

УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

Горський Вілен (Київ) Феномен Б. Паскаля в європейському контексті: погляд з берега історико-філософського українознавства

ПАСКАЛЬ І РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ

Аляев Геннадий (Полтава) Б. Паскаль и С. Франк: диалог через столетия.

Гуджен Ольга (Киев) Понятие традиции в философии Б. Паскаля

Клічук Аліна (Київ) Релігійно-філософські погляди на буття людини (за мотивами творчості Б. Паскаля та Е. Жильсона)

Пронякин Владимир (Днепропетровск) Философия Б. Паскаля и современная христианская теология

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Баумейстер Андрей (Киев) Мыслящая душа и всемогущество Божье

Головашенко Ірина (Вінниця) Переміщення від духу до культури: поетика загального місця

Спасенко Наталья (Киев) Метаморфозы индивидуализма в политической философии Модерна

PHILOSOPHIA/PHILOLOGIA

Медведовська Наталя (Київ) Рецепція абстрактної лексики середньовічних німецьких  містиків і схоластів в текстах Мартіна Лютера

Юдин Александр (Киев) Поэтика перформатива в Мыслях Паскаля

 

ПАНОРАМА

Богдановський Ігор (Київ) Філософія свідомості: минуле і сучасність

Вишке Мирко (Берлин) О вреде науки для жизни. Наука и образование как ключевые философские проблемы в работах Фридриха Ницше и Карла Ясперса

Гомілко Ольга (Київ) Контрдесоматизація у Ніцше, або нігілізм як віталізм

Даниляк Ростислав (Львів) Деякі особливості комунікації в коґнітивному процесі

Діденко Лариса (Київ) Леґітимність використання терміна «Нова доба» в історико-філософських дослідженнях

Лабутина Наталия (Одесса) Социально-философские парадигмы нового времени: возможность системной интерпретации

Метельова Тетяна (Київ) Криза раціональности як симптом кризи системности

Мінаков Михайло (Київ) Смисл і референція: імплікації теорії досвіду в аналітичній філософії мови

Пантелеева Ирина (Донецк) Хайдеггеровская интерпретация философии Рене Декарта

Петрушенко Віктор (Львів) Особливості сучасної коґнітивної ситуації

Тур Микола (Київ) Граничне обґрунтування у трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання (Стаття І)

Тур Микола (Київ) Граничне обґрунтування у трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання (Стаття ІІ)

Чуйко Вадим (Київ) Суб’єктивнiсть, самосвiдомiсть i наукова проблема

Щербак Світлана (Київ) Позитивізм та інтерпретативізм у світлі подвійного характеру соціяльної реальности

Щербак Світлана (Київ) Тема інтерсуб’єктивності у горизонті картезіанських медитацій

 

ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Гаррінгтон Джеймс Держава Океанія (Вступний розділ, частина I)

Ґуж Олімпія де Про права жінки

Кондорсе Листи городянина з Нью-Гейвена до громадянина з Вірджинії про непотрібність розподілу законодавчої влади на декілька палат. (Лист 2)

Кюро де ла Шамбр Марен Мистецтво пізнавати людей (Книга І. Ідея природної досконалості людини)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини (Книга II, частина II,  розділ I)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини (Книга III, частина II, розділ I, VI, VII)

Мальбранш Ніколя Про пошук істини. Роз’яснення (Передмова. Попередження. Роз’яснення II-V, VII)

Пулен де Ла Бар Франсуа Про рівність статей (Частина І)

Ревель Жан-Франсуа Демократія: новий приплив (Частина ІІІ, Розділ 12)

Димерець Ростислав   (Київ) Примітки й коментарі до твору Джеймса Гаррінгтона «Держава Океанія»  (Вступний розділ, частина І)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Жана-Франсуа Ревеля “Демократія новий приплив” (Частина III, РозділXII)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Кондорсе “Листи городянина з Нью-Гейвена до громадянина Вірджинії про непотрібність розподілу законодавчої влади на декілька палат” (Лист  2)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Марена Кюро де ла Шамбр “Мистецтво пізнавати людей” (Книга І. Ідея природної досконалості людини)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини” (Книга II, частина II,  розділ I)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини” (книга III, частина II)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Ніколя Мальбранша “Про пошук істини” (Передмова. Попередження. Роз’яснення II-V, VII)

Хома Олег (Вінниця) Примітки й коментарі до твору Олімпії де Ґуж “Про права жінки”

 

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ МОДЕРНУ

Аляев Геннадий (Полтава) Критика идеи общественного договора Джорджем Беркли и Давидом Юмом

Дымерец Ростислав (Киев) К вопросу о концепции власти в политической философии Т. Гоббса

Дымерец Ростислав (Киев) Проблема идентичности власти в политической и эпистемологической мысли Д. Локка

Пролеєв Сергій, Шамрай Вікторія (Київ)  Генеза модерної ідеї суверенітету

Пролєєв Сергій, Шамрай Вікторія (Київ) Витоки ідеї суспільного договору і модерний конструктивізм

Слободянюк Олена (Вінниця) Природність і рівність: специфіка новочасного натуралізму в царині політичної філософії

Харькова Руслана (Миколаїв) Мораль в локківській концепції фундаментальних прав людини

 

РЕФЕРАТИВНІ ОГЛЯДИ

Савельев Юрий (Луганск) Концепция мультикультурализма в контексте теории глобальной гомогенизации

Хома Олег (Вінниця) Біографія і творчість Франсуа Пулена де ла Бар в інтерпретації Мадлен Альковер

Хома Олег (Вінниця) Проблема статі в західній філософії ХІХ століття (Частина І)

Хома Олег (Вінниця) Проблема статі в західноєвропейській філософії XIX століття (частина ІІ)

 

РЕФЛЕКСІЇ

Багинский Владимир (Киев) О несказанном в Мыслях Паскаля

Мартиновский Юрий (Франция) Я, мыслящее себя

 

РЕЦЕНЗІЇ

Юдин Александр (Киев) В защиту Поппера, или Критика «по-марксистски»

 

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ МОДЕРНУ

Шамрай Вікторія (Київ) Модерна ідея прав людини: від Гроція до Канта

 

СТРАТЕГІЇ МОДЕРНОГО МИСЛЕННЯ

Кірієнко Сергій (Київ) Проблемний роздум щодо усвідомлення природи скепсису: Секст Емпірик і Кант

Левченко Виктор (Одесса) Классическая рациональность  и барочный стиль мышления

Окороков Виктор (Днепропетровск) Очевидность как фундаментальная проблема «чистых наук» (Декарт и Гуссерль  у истоков сознания)

Петрушенко Віктор (Львів) Епістемологічні парадигми у філософії Нового часу та їх історичні трансформації

Пролеєв Сергій (Київ) Модерна думка і сучасне призначення скепсису

Пролеев Сергей (Киев) Обоснование исходной достоверности в новоевропейской метафизике

Пронякин Владимир (Днепропетровск)  Трансцендентально-антропологічні  підвалини креативного мислення в метафізиці І. Канта

 

СХІД ЄВРОПИ

Аляєв Геннадій (Полтава) Ієрархічний персоналізм М.О. Лосського: європейські інтенції російської філософії

Йосипенко Сергій (Київ) До питання про український модерн: проблеми історико-філософської перспективи

Йосипенко Сергій (Київ) До питання про український модерн: філософія та релігія

Лосицкая Анна (Одесса) Западноевропейские учения о разуме в философских курсах Киево-Могилянской Академии в ХVІІ – ХVІІІ веках

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Алєксандр Пушкін vs Пьотр Чаадаєв: Два підходи до російської історії

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Микола Карамзін

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Між традиціоналізмом та просвітництвом (М. Щербатов та О. Радіщев)

Немчинов Ігор (Київ) Російська ідентифікація. Філософія історії Олександра Пушкіна у контексті історіософських дискусій 20-30-х років ХІХ століття

Немчинов Игорь (Киев) Попытка выведения «новой породы» людей в России XVIII века и российская самоидентификация

Патлайчук Оксана (Миколаїв) Концепція відродженого природного права як продовження традицій Нового часу в українській філософії

Симчич Микола (Київ) Специфіка  навчального процесу та викладання філософії в Києво-Могилянській академії

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Заінчковський Микола (Київ) Ґенеза прав людини: доба Ренесансу  і Реформації

Харькова Руслана (Миколаїв) Гоббс: моральний натуралізм і вчення   про права людини

Харькова Руслана (Миколаїв) Природність vs мораль: версія Руссо

Шамрай Вікторія (Київ) Історичні витоки модерної соціальності

 

ФІЛОСОФІЯ – ЕСЕНЦІАЛІСТСЬКЕ МИСЛЕННЯ – КОСМОЛОГІЯ

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Нововременные представления о материи: современные реминисценции

Базалук Олег (Переяслав-Хмельницкий) Происхождение человечества (в свете новой космологической концепции)

Колос Олександр (Вінниця) Полемічні нотатки щодо проблеми  сутності людського життя

 

ФІЛОСОФІЯ І ЛІТЕРАТУРА

Шевцов Сергей (Днепропетровск) Трансцендентальная антропология и поэзия (метафизические параллели)